{"total":403,"stores": [ {"name":"CTY TNHH TM DV HUYỀN MY","web_address":"Số 47 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3525040883314!2d106.32668941493112!3d20.93835448604748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b47550224a9%3A0x18e8c314cee674c6!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1501749570670","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"DNTN Tú Tài","web_address":"Số 75 Nguyễn Văn Trỗi, P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.185730513189!2d105.91265941437689!3d20.53958028626543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ce29b79de82f%3A0x69744196139198b1!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496199327328","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"},{"name":"CH GTSP Hải Phòng","web_address":"Số 86 Điện Biên Phủ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2583175967056!2d106.67933731492973!3d20.861635886089072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7af40d9e4007%3A0x514692de27694afa!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498717689817","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Công ty TNHH Ngân Thắng","web_address":"Số 291 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.921177417569!2d106.6993537149293!3d20.83488918610366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aa04b2a4737%3A0x6a881775aeebc509!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498717511808","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"CH Ngân Thắng 3","web_address":"Số 226 Trần Thành Ngọ, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.5457092292536!2d106.62388131492905!3d20.809658986117498!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77339dbf291b%3A0x6c0dba1f7dffe547!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496200459784","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Cửa hàng Ant Tech Lý Tự Trọng","web_address":"Số 7B Lý Tự Trọng, P. Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3787.138511807244!2d105.89166621489002!3d18.340964287513852!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e147e3a121d%3A0x2cd7bce1cd7dc91b!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498531564190","district_code":"THANHPHOHATINH","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa hàng Nina's Cafe","web_address":"16/34 Nguyễn Tri Phương, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a13ea8609ef9%3A0x754ecb7b7f0d42ae!2sNina's+Cafe!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331271775","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Cửa hàng Chè Hẻm","web_address":"1 kiệt 29 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên–Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a16ba7456fa5%3A0x2f3cddaefe593767!2zQ2jDqCBI4bq7bQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331372535","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Little Italy Restaurant","web_address":"10 Nguyễn Thái Học, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a13d268bc191%3A0x6df07f4538f570e5!2sLittle+Italy+Restaurant!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331432046","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"} ] }